Служба автомобільних доріг в Волинській області

» Громадськості » Завдання та нормативні засади діяльності

Завдання та нормативні засади діяльності

1. Загальні положення

1.1. Служба автомобільних доріг у Волинській області (далі - Служба) є державною організацією, що належить до сфери управління Державної служби автомобільних доріг України (далі – Укравтодор), підвідомча їй і здійснює функції з управління автомобільними дорогами загального користування і є одержувачем бюджетних коштів, що спрямовуються на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Юридична адреса Служби: 43020, Волинська обл. м. Луцьк, вул. Рівненська, 52 б.

1.2.   Служба   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією України, законами     України,     указами     Президента     України,     постановами   та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністра транспорту та зв'язку України, нормативно-правовими актами Укравтодору, рішеннями органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

1.3. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

           1.4. Служба є неприбутковою організацією.

1.5. Служба утримується у межах кошторису видатків затвердженого Укравтодором, за рахунок:

коштів, передбачених у вартості будівництва та ремонту автомобільних доріг, виходячи з законодавчо встановлених нормативів на утримання служби замовника;

коштів, передбачених у вартості експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування згідно з розрахунками за Методикою, затвердженою Укравтодором.

1.6.  Умови та розміри оплати праці керівника Служби визначаються Укравтодором. Оплата   праці   інших   працівників   здійснюється   згідно з Галузевою угодою.

2. Мета і предмет діяльності Служби

2.1. Метою діяльності Служби є організація утримання в належному технічному   стані   та   розвиток   мережі   автомобільних   доріг   загального користування, мостів та інших штучних споруд, створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту на них, задоволення потреб народного господарства та населення України в удосконаленні і раціональному розвитку дорожньої інфраструктури, що обслуговується.

2.2. Предметом діяльності Служби є:

реалізація єдиної транспортної політики у дорожньо-транспортному комплексі, що здійснюється Міністерством транспорту України, стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування в регіоні в межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно з законодавством;

підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руку автомобільними дорогами загального користування на регіональному рівні;

організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд;

організація акумулювання коштів фінансування дорожнього господарства згідно з Законом України від 16 липня 1999р. №986-ХІV "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства" та Законом України про Державний бюджет на відповідний рік, інших фінансових ресурсів на ці цілі;

визначення в межах її повноважень напрямів використання коштів, що надходять на розвиток мережі і утриманим автомобільних доріг загального користування, за погодженням з головним розпорядником, через якого вона одержує бюджетні кошти;

фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання мережі автомобільних доріг загального користування, мостів та інших штучних споруд згідно із законодавством;

організація внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування, з урахуванням положень Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів;

організації на регіональному рівні виконання програм розвитку та функціонування (з питань, що належать до її компетенції) об'єктів дорожнього сервісу;

здійснення функцій замовника з усього комплексу дорожніх робіт;

     технічний     нагляд     за     станом     автомобільних     доріг      загального                                                              

користування, мостів та інших штучних споруд;

аналіз на регіональному рівні інформації про стан автомобільних доріг загального користування та безпеки дорожнього руху, організація проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості зазначених доріг, відповідних інженерних мереж і споруд, розробка і реалізація заходів щодо поліпшення їх якості;

розробка і здійснення у взаємодії з органами Державтоінспекції заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг, мостів та інших штучних споруд;

узгодження маршрутів і оформлення платних дозволів на проїзд в регіоні транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

організація і проведення тендерів та розміщення замовлень на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших штучних споруд відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів з цих питань;

здійснення контролю за умовами виконання контрактів та угод з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів та інших, штучних споруд;

реалізація технічної політики Укравтодору з упровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів та новітніх технологій;

забезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, мостів, та інших штучних споруд згідно з встановленими нормативами;

облік на регіональному рівні автомобільних доріг загального користування, інженерних комунікацій і споруд;

участь у підготовці пропозицій щодо визначення об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування в установленому порядку;

виконання функцій замовника (концесієдавця) на період будівництва автомобільних доріг на умовах концесії з питань відведення земель, контролю якості і фактичної вартості виконуваних робіт, організації роботи державної комісії з прийняття дороги в експлуатацію, у тому числі поетапно окремих її ділянок;

організація виконання положень Закону України "Про дорожній рух" та правил в частині охорони автодоріг, мостів та інших штучних споруд;

забезпечення функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування на регіональному рівні;

організація проведення необхідних заходів у разі стихійного лиха в регіоні;

проведення мобілізаційної підготовки доріг;

надання статистичної та іншої звітності відповідним органам на місцях та Укравтодору;

взаємодія з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов'язаних з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг у регіоні;

здійснення іншої діяльності, не забороненої законодавством.

3. Права та обов'язки Служби

3.1. Служба мас право:

взаємодіяти у процесі виконання покладених на неї завдань з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, а також підприємствами, установами та організаціями з питань функціонування дорожнього господарства;

укладати з підприємствами, незалежно від підпорядкування та форми власності, контракти (договори), як правило, на конкурсних засадах на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів, інших штучних споруд, вартість яких не повинна перевищувати встановлених лімітів бюджетних асигнувань;

одержувати в установленому порядку від регіональних органів, підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з функціонуванням автомобільних доріг, інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

брати участь у розробленні проектів місцевого бюджету;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

представляти і захищати свої інтереси у державних, громадських, кооперативних, підприємницьких та інших органах;

брати участь у межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством, у розслідуванні причин аварій і катастроф на автомобільних дорогах, а також проводити службові розслідування;

вимагати   дотримання   законодавчих   та   нормативних   актів з   питань

дорожнього руху та міжнародних угод і видавати відповідні розпорядження для забезпечення їх виконання;

порушувати питання щодо відшкодування збитків, заподіяних неправильними діями (порушення правил експлуатації доріг і дорожніх споруд, псування майна дорожнього господарства, створення перешкод і безпечного руху на автомобільних дорогах та ін), та притягнення до відповідальності юридичних та фізичних осіб згідно із законодавством;

користуватись іншими правами згідно із законодавством.

3.2. Служба зобов'язана:

організовувати належне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування, що числяться на її балансі, та підтримувати безпечні та безперебійні умови руху на них;

здійснювати заходи для підвищення техніко-експлуатаційних параметрів і економічних характеристик автомобільних доріг, створення їх мережі, що відповідає сучасним вимогам учасників дорожньою руху;

розробляти перспективні плани розвитку дорожнього господарства регіону;

сприяти впровадженню прогресивних проектних рішень, нових матеріалів, сучасних енергозберігаючих технологій, ефективних методів організації робіт тощо;

розробляти пропозиції до програми дорожніх робіт у регіоні на черговий рік для затвердження в установленому порядку і забезпечувати її виконання;

готувати розрахунки і обґрунтування потреби у фінансових ресурсах на черговий рік;

організовувати мобілізацію коштів на фінансування дорожніх робіт відповідно до законодавства;

забезпечувати фінансування дорожніх робіт у межах надходження коштів по всіх джерелах;

здійснювати контроль за дотриманням правил користування автомобільними дорогами, вести облік автомобільних доріг, інтенсивності руху транспортних засобів на них згідно з нормативними документами;

враховувати державні контракти, державні замовлення та інші зобов'язання і забезпечувати їх обов'язкове виконання;

забезпечувати дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

забезпечувати режимно-секретну діяльність;

забезпечувати реалізацію положень законодавства України про державну таємницю, мобілізаційну підготовку, цивільну оборону і охорону праці;

подавати статистичну і бухгалтерську звітність відповідним державним органам та Укравтодору у повному обсязі за встановленими формами;

надавати Укравтодору оперативну інформацію про техніко-експлуатаційний стан доріг і споруд, дорожньо-транспортні пригоди, стихійні явища і надзвичайні ситуації, а також про виконання завдань з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів та інших штучних споруд..

4. Органи управління Служби

4.1.    Службу   очолює   начальник,   який   призначається   на   посаду і звільняється з посади Головою Укравтодору за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

           4.2. Начальник Служби:

несе відповідальність за стан та розвиток мережі автомобільний доріг загального користування в регіоні, мобілізацію коштів та фінансування дорожніх робіт;

відповідає за прогнозування та реалізацію державної політики стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування в регіоні в межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно із законодавством;

відповідає за ефективне та цільове використання коштів, що надходять на фінансування дорожнього господарства згідно із законодавством;

відповідає за збереження державної власності, що знаходиться на балансі Служби;

здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Служби і керівників структурних підрозділів;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи і відділи Служби, функціональні обов'язки її працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого Укравтодором кошторису витрат на утримання апарату Служби;

призначає на посади і звільняє з посад працівників Служби, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення;

затверджує структуру та штатний розпис Служби в межах кошторису, затвердженого Укравтодором;

забезпечує своєчасне подання статистичної, фінансової та іншої звітності відповідним органам на місцях та Укравтодору.

5. Майно Служби

5.1.  Майно Служби складають закріплені за нею основні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у її самостійному балансі.

Автомобільні дороги загального користування, мости та інші штучні споруди, що закріплені за Службою, числяться на її балансі, враховуються і відображаються окремо в аналітичному обліку.

Автомобільні дороги загального користування належать до сфери управління Державної служби автомобільних доріг України.

5.2.    Служба   володіє,   користується   та   розпоряджається   майном   за погодженням   Укравтодору, вчиняючи   щодо   нього   будь-які   дії згідно   із законодавством.

Майно Служби є державною власністю і закріплене за нею на праві оперативного управління.

5.3. Джерелами формування майна Служби є:

основні фонди, що визначаються самостійним балансом Служби;

кошти, що надходять на дорожні роботи відповідно до законодавства;

кредити банків та інших кредиторів;

безоплатні   та   благодійні   внески,   пожертвування   юридичних   осіб   і громадян,

передане майно інших підприємств;

інші джерела, не заборонені законодавством.

5.4. Збитки, завдані Службі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Службі винними особами добровільно або за рішенням суду чи господарського суду.

6. Зовнішньоекономічна діяльність Служби

6.1.Служба є самостійним учасником зовнішньоекономічної

діяльності згідно із законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що належать до компетенції Служби.

6.2. Служба має право здійснювати будь-які не заборонені законодавством України зовнішньоекономічні угоди за напрямками своєї діяльності за погодженням з Укравтодором.

7. Ліквідація та реорганізація Служби

7.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Служби здійснюються за рішенням Укравтодору з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України.

7.2.     Ліквідація   Служби   здійснюється   ліквідаційною комісією, яка утворюється Укравтодором.

Склад ліквідаційної комісії затверджується Укравтодором. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторів визначаються законодавством.

7.3.    При реорганізації і ліквідації Служби працівникам, які звільняються, гарантується збереження їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.